Bugun...


Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu

AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU

FEDERATION OF EURASIAN TURKISH SOCIETIES

Merkez: Cerrahpaşa Cad. No:37/2 Aksaray – Fatih – İstanbul

Kütük : 34-075-051 K.Mustafapaşa Vergi Dairesi No: 1050588252

E-Posta: ismailcengiz999@gmail.com Tel : +90 533.715 15 90

 

 

Sayın Genel Müdürüm/Başkanım,

1995 yılında Devletimizin yönlendirilmesi kapsamında 1995 yılında kurulan Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu kuruluşu, amaçları, hedefleri ve çalışma programı hakkında tanıtıcı bilgi notu EK’te sunulmuştur.

 

ÖZET BİLGİ

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, 15 üye dernekten oluşur. 1995 yılında kurulmuştur. Çin işgalindeki Doğu Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi), İdil-Ural Bölgesi, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan (Özbekler, Türkmenler, Hazaralar, Aymaklar), Gagauzeli (Moldavya), Terekeme-Karapapak (Gürcistan), Irak Türkmeneli Bölgesi, Suriye Türkmeneli Bölgeesi’nden çeşitli nedenlerle Türkiye’ye sığınan; Türk soylu (Özbek, Uygur, Türkmen vs) mültecilerin problemleriyle ilgilenmek; Eğitim, vatandaşlık, ikamet, sağlık sorunlarına çözüm bulmak; Mültecilerin etnik- kültürel ritüellerini yaşatmak; Göçmenlerin geldikleri coğrafyalarla iletişimlerini sağlamak; karşılıklı alışverişlerde köprü rolünü oynamak; onların dillerini korumak; kültürlerini yaşatmak federasyonumuzun amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Ana Amaçları

Öncelikli Hedefler

Çalışma Programı

Önemli Etkinlikler

Mülteci Çalışmaları

Uluslararası Etkinlikler

Üye Dernekler

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Mac Hd:Users:ismailcengiz:Desktop:masa üstü 2014-B:avr fed tanıtım broşür mlz:avrasya İNG_logo 2014.pdf

 

 

 

 

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu

Kuruluş Amacı ve Öncelikli Hedefleri

 

 

1995 yılından bu yana faaliyet gösteren, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu; kamu yararına faaliyet gösteren, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği tarafından aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.;

 1. Doğu Türkistan’dan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden, Kafkasya bölgesinden, Irak Türkmen bölgesinden, İran Azerbaycan’ından, Kırım’dan, Azerbaycan’dan, Rusya Federasyonu’ndan, Afganistan’dan ve Gagauz bölgesinden, Kafkasya’dan (Karapapak-Terekeme), Suriye Bayır-Bucak bölgesinden göç ederek veya başka nedenlerle gelen soydaşlarımızla ilgili sosyo-kültürel meseleleri çözüme kavuşturmak,
 2. Soydaşlarımızın Türkiye’deki Türk toplumu ile daha iyi ve kapsamlı diyalog kurmalarının, Türkiye’deki hayata adaptasyonlarının kolaylaştırılmasını; çalışma, barınma, vatandaşlık gibi meselelerinin çözümlenmesi ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasını sağlamak,
 3. Türk Devlet ve Topluluklarından eğitim, çalışma, siyaset gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak, ülkemizde kaldıkları sürece konularıyla ilgili problemlerin halledilmesine yardımcı olmak,
 4. Söz konusu bölgelerdeki soydaşlarımız ile Türkiye arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılması, bu bölgelerde Türkiye hakkında olumlu duygu ve düşüncelerin ortaya çıkması, özellikle eğitim, ekonomi ve kültür alanlarında karşılıklı iş birliğinin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi gibi konularda çalışmalar yapmak,
 5. Göçmen Danışma ve Hizmet Merkezleri’ni kurmak,
 6. Soydaşlarımızla ilgili sorunların Türk ve Dünya kamuoyuna anlatabilmek, uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun ana amaçlarını oluşturmaktadır.

 

 

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ

Federasyonumuz; Türkistan Cumhuriyetlerinde, İdil – Ural Bölgesi’nde, Doğu Türkistan’da, Irak Türkmeneli’nde, Suriye Türkmen Yurdu’nda, Borçalı’da, Azerbaycan’da, Gagauzya Bölgesi’nde, Kuzey Afganistan’da, İran Türkmen Sahra Bölgesi’nde, Rusya Federasyonu sınırları içinde yaşayan soydaşlarımızın dert ve davalarıyla ilgilenme; bu bölgelerden gelerek Türkiye’ye sığınan göçmenlerin ikamet, vatandaşlık, çalışma, eğitim vb sorunlarıyla alakadar olma ve Türkiye dışında soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye lehine lobi faaliyetinde bulunmalarını sağlayacak imkanların oluşturulması.., gibi öncelikli hedefler çerçevesinde, sorumluluk bilinciyle 12 asil 3’ü fahri üye olmak üzere 15 STK ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ÇALIŞMA PROGRAMI

 

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu; tüzükte yazılı ana amaçlar doğrultusunda, çalışma alanı kapsamına giren bölgelerde yaşayan soydaşlarımızın dert ve davalarıyla ilgili tüzükte yazılan amaçların gerçekleştirilmesi için çalışma alanına giren sorunlar, bölgeler ve topluluklarla ilgili;

 1. Bülten, Dergi, Kitap, CD, DVD, Kaset ve film gibi yazılı, görsel ve sesli tanıtım araçlarını yayınlar, bu konuda yapılan çalışmalara destek olur.
 2. Çalışma alanıyla ilgili konularda toplantılar yapar. Konferanslar, açık oturumlar ve kongreler düzenler. Gerektiği zaman amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü yazılı, sesli ve görsel medya araçları oluşturabilir ve kullanabilir.
 3. İlgi alanını oluşturan bölgelerin tarihi, kültürel, folklorik ve sosyolojik özelliklerinin tanıtımı ile ilgili toplantılar yapar; yayım faaliyetlerinde bulunur; sergi, konser, kermes, defile gibi kültürel çalışmalar düzenler.
 4. Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler. Federasyon merkezinde lokal açar.
 5. Federasyonun ilgi alanına giren konularda, bilimsel toplantılar düzenler, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır.
 6. Federasyonun amaçlarına uygun konularda gerektiği zaman, yasal çerçeve içinde açık hava toplantıları ve mitingler düzenler, benzer amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan organizasyonlara katılır.
 7. Çalışma alanına gren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar. Bu konularla ilgili “kitaplık”, “bilgi bankası” ve “kültür merkezleri” oluşturur ve mümkün olduğu takdirde “araştırma enstitüsü” kurar, kurulmasına destek olur.
 8. İlgi alanını oluşturan bölgelerden gelen öğrencilerin kalabileceği “yurtlar”, kötü durumdaki göçmenler için “aşevleri”, “konut” ve her çeşit “sağlık kurumları” kurar. Öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak üzere “kurslar” düzenler ve “okullar” açar. Bu amaçla kurulan kurumlara, dernek ve vakıflara destek olur.

 

ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİMİZ

İstanbul’da faaliyet gösteren ve her biri 50 yılı aşkın süreyle faaliyet gösteren soydaş derneklerin bir araya gelmesiyle birlik ve dayanışmayı sergileyerek her alanda örnek olan federasyonumuz;

 1. Düzenlediği yemekli istişare toplantılarıyla hem birlik ve dayanışmayı pekiştirmekte hem de her Türk topluluğunun örf ve adetlerini, yöresel lezzetlerini yaşatmaktadır.

 

 1. Nevruz, Ramazan, Bayram, Piknik ve sair özel günlerde düzenlediği faaliyetlerle milli kültürümüzün yaşatılmasına ve yeni nesle aktarılmasına vesile olmaya gayret göstermektedir.

 

 1. Çolpan, Abay, Manas, Alihan, Osman Batur, Nevai, Yesevi, Kaşgarlı Mahmut, Çokayoğlu, Kocaoğlu gibi siyasi, kültürel, tarihi şahsiyetlerin tanıtımına yönelik toplantılar düzenleyerek milli şuurun ayakta kalmasını sağlamaktadır.

 

 1. Federasyonumuz; İstanbul’da 2016 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen Etnospor Kültür Festivali organizasyonu içerisinde olsun; yine Bursa’da 2016 ve 2017 yıllarında Temmuz aylarında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocayayla’da düzenlenen Türk Dünyası Spor Oyunları Şöleni kapsamında olsun, Türk Dünyası Obası’nın kurulmasında ve bu çadırlarda Türk Devlet ve Topluluklarının her bakımdan tanıtılmasında; Kökbörü, Mangala, Atlı Güreş, Atlı Okçuluk, Matrak, At Yarışı, Yaya Okçuluğu, Tokkuz koorgol, Kuresh, Kuşak ve Pars Güreşleri gibi 5000 yıllık ata sporlarının Anadolu’da tanıtılmasında ve yaşatılmasında etkin rol oynamıştır. Federasyonumuz; Bursa’daki Türk Dünyası Spor Oyunları Şenliği’ni planlayarak projelendirmiştir.

 

 1. Türk Devlet ve Toplulukları arasında her alanda asgari müştereklerde birlik ve beraberliğin sergilenmesi, noktasında çalışmalarını sürdüren Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun nihai hedefi; “Türk Devlet ve Toplulukları Birliği”nin oluşması için gereken zeminin hazırlanmasıdır...

 

MÜLTECİ ÇALIŞMALARI

 

Federasyonumuz; çeşitli yollarla Ülkemize sığınmak zorunda kalan Türk soylu mültecilerin, göçmenlerin ikamet, sağlık, eğitim, adaptasyon, uyum, barınma, istihdam ve vatandaşlık sorunları ile ilgilenmek, çözüm üretmek; onların beraberinde getirdikleri örf ve adetlerini yaşatmak ve geldikleri coğrafyalarla iletişim halinde olmalarını sağlamak üzere kurulmuştur. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında bağımsızlarını kazanan Türk devlet ve toplulukları ile iletişim ve iş birliğini geliştirmek üzere o coğrafyalardan ülkemize gelen soydaş Dernekler tarafından kurulan federasyonumuz 1995 yılından günümüze ülkemize sığınan göçmen ve mültecilerin sorunları ve talepleriyle yakından ilgilenmiş ve çözüm üretmiştir.

 • Daha sonra Kuveyt-Irak savaşı, Irak’taki iç çatışmalar, Doğu Türkistan ve Afganistan’daki baskılar, Suriye iç savaşı esnasında federasyonumuz bu bölgelerden ülkemize gelen göçmen ve mültecilerle yakından ilgilenmiştir. 
 • Federasyonumuz; dönemin Hükümetleri ile temasa geçerek binlerce insanın ikamet kartı almasını sağlamıştır. 
 • 1995-2020 döneminde, binlerce insanın da Türk vatandaşlığına geçmesine vesile olmuştur. 
 • Yüzlerce ailenin de UNHCR ile bağlantı kurmasını sağlamıştır.
 • 1997’de göz yaşları içinde sınır dışı edilmek üzere iki otobüse bindirilen yaklaşık 60 kardeşimizi, sınır kapısında iken dönemin Başbakanı Ecevit ile görüşerek sınır dışı olmalarını önledik...
 • Deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’nde gözetim altında tutulan yüzlerce masum insanımıza kefil olarak, onların ülkemizde kalmalarını sağladık...
 • Binlerce mülteci-göçmen çocuğu okullara kaydını yaptırarak eğitim görmesini sağladık...
 • Onlarca kardeşimizin ücretsiz olarak pastacılık, yemek, fotoğraf kursları almasını sağladık, yüzlerce insanın da Türkçe öğrenmesine vesile olduk...
 • Ülkemize sığınan insanların zor zamanlarında gıda yardım paketleri dağıtarak destek olmaya çalıştık...
 • Binlerce öğrencinin Türkiye’de lise ve üniversitelerde eğitim görmelerine vesile olundu ve binlercesine de öğrenci bursu temin edildi.
 • 2018’de federasyonumuzun gözetiminde 19.567 soydaşımızın insani ikamet almaları sağlanmış, 6000’e yakın Uygur Türkünün uzun dönem ikamet alması için girişimde bulunulmuştur.
 • 2018 yılında federasyonumuzun girişimiyle yaklaşık 6.000 soydaşımız ile İçişleri Bakanımız bayram yemeğinde buluşma gerçekleştirilmiştir. Bu buluşma sonucu Uygur Türklerine TC vatandaşlığı verilmesi yolu açılmıştır.
 • 2019 yılında yaklaşık 5000 kişiden oluşan insani ikamet talep listesi Göç Müdürlüğü’ne takdim edilmiş, ancak Covit19 nedeniyle şu ana kadar bu soydaşlarımızla ilgili söz verilmiş olmasına rağmen işlem yapılmamıştır.
 • Federasyonumuzun girişimi ve talebi ile Mültecilerle ilgili Ankara’da İçişleri Bakanımızla 2 defa, Bakan yardımcısı Çataklı ile bir defa, İstanbul Göç Müdürlüğü’nde 2 defa istişare toplantısı düzenlenmiştir.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

 

 1. Rahmankul Han’ı Anma Etkinliği (Z.burnu Bld.si ve Kırgız Derneği ile Birlkte)
 2. Türk Dünyası’nda Nevruz Etkinlikleri (Küçükçekmece Bld.si ile Birlikte)
 3. Türkmeneli Kültür Şöleni (Küçükçekmece Bld.si ile birlikte)
 4. Etnospor Festivali’nde Türk Dünyası Obası’nın Kurulması
 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şöleni (Bursa Büyükşehir Bld.si ile birlikte)
 6. İsmail Gaspıralı’yı Anma Etkinliği (Uluslararası Türkçe Konuşan Gazeteciler Derneği ile birlikte)
 7. Aylık Konferanslar ve İstişare Toplantıları
 8. Türkistan’da Milli Hareketler Sempozyumu (Planlı)
 9. Türk Devlet ve Toplulukları İstişare Toplantısı (Planlı)
 10. İpekyolu Güzergahında Uygur Konferansı (Planlı)
 11. Türk Dünyası Medya Buluşması – Bursa, İstanbul ve diğer başkentler
 12. Türk Dünyası Yesevi Buluşması – Bursa ve diğer başkentler
 13. Avrasya coğrafyası başkentlerinde Yeşilay örgütlenmesi
 14. Ali Şir Nevai Uluslararası Anma Toplantıları

 

 

ASİL ÜYE DERNEKLER

 1. Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Der. Bşk. (KURUCU)  Ekber Yassa     
 2. Irak Türkleri Kültür ve Yrd. Derneği Gn. Bşk. (KURUCU)          Kemal Beyatlı
 3. Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Bşk. (KURUCU)                   A. Recep Akyol
 4. Suriye Türkleri Derneği Bşk. Yrd. (Beylikdüzü)                            Tarık Sulo Cevizci         
 5. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Bşk.(Fatih)                                               Savaş Avcı
 6. Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Yrd. Der. Bşk. (Zbur  Fazıl Ahmet Sönmez   
 7. Nogay Türkleri Kültür Derneği Bşk. (Z.burnu)                                               Veysel Demir  
 8. Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Der. Bşk (Z.burnu)            Ertolkun Gaynetullah
 9. Terekeme-Karapapak Türkleri Der. Bşk. (Üsküdar)                    Engin Aybirdi  
 10. Afganistan Türkmenleri Kül. ve Sos.Yrd. Der. Bşk.                        Fehim Işık
 11. Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Der.                               Güngör Yavuzaslan
 12. Gagauz Türkleri Dostluk Derneği adına (Fatih)                             Necdet Ertuğrul             
 13. Şanlıurfa Ceylanpınar Özbekleri Derneği Bşk. (Urfa)                  Mehmet H. Ersoy          
 14. Şanlıurfa Türkistanlılar Derneği Bşk. (Ceylanpınar)                    Seyfettin Bora
 15. Doğu Türkistan Dayanışma Derneği (Fatih)                                    İsmail Cengiz

 

FAHRİ ÜYE KURULUŞLAR

 1. Türkistan Elleri Eğt. Arş. Derneği Bşk                                                 Abdulgafur Turan
 2. Dünya Türkistanlılar Eğt. Arş. Der. Bşk.V.                                         Yusuf Yusufoğlu            
 3. İdil Ural Derneği                                                                                           Gülten Urallı
 4. Afgan Türk Dostluk Konseyi Derneği                                                   Ramazan Yurttaş
 5. Bulgaristan Türkleri K.H. Derneği                                                           Rafet ULUTÜRK

 
Bu haber 490 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI